1. Tạo kiểu ký hiệu cho đầu kích thước theo TCVN

 • Tìm tới menu “Manage”/ Chọn Additional Settings / Chọn Arrowheads
 • Hộp thoại hiện ra / Bạn kích vào Duplicate để tạo 1 kiểu mới
 • Và đặt tên là TCVN
 • Rồi sửa lại các thông số như hình dưới
 • Nhấn Ok để kết thúc việc tạo ký hiệu đầu mũi tên theo TCVN

2. Thiết lập kiểu dim kích thước đo độ dài theo TCVN

 • Vào menu Annotate / Chọn Dimension / Chọn Linear Dimension Types
 • Hộp thoại hiện ra
 • Bạn nhấn Duplicate để tạo 1 kiểu mới và đặt tên là TCVN
 • Tiếp tục bạn chỉnh các thông số như mục dưới
 • Ý nghĩa của các thông số
 • Nhóm Graphics: Nhóm biểu diễn cụm kích thước
 • Dimension string type: Kiểu ghi chuỗi kích thước
 • Continuos: Ghi nối tiếp
 • Baseline: Ghi kiểu bao trùm
 • Ordinate: Ghi tọa độ điểm
 • Leader Type: Kiểu đường dẫn
 • Arc: Đường cong
 • Line: Đường thẳng
 • Shoulder Length: Chiều dài đường dẫn
 • Gõ giá trị
 • Line: Đường thẳng
 • Leader Tick Mark: Kiểu ký hiệu cho đầu đường dẫn
 • Kích chọn kiểu
 • Show Leader When Text Move: Cách hiển thị đường dẫn khi di chuyển chữ ghi kích thước
 • Away From Origin: Luôn luôn xuất hiện đường dẫn
 • Beyond witness Lines: Không xuất hiện đường dẫn khimove chữ ghi kích thước
 • Tick Mark: Kiểu đầu mũi tên cho kích thước
 • Kích chọn kiểu TCVN mà ta đã lập ở trên
 • Line Weight: Độ đậm nét của đường ghi kích thước
 • Gõ số / Số càng cao nét càng đậm
 • Tick Mark Line Weight: Độ đậm nét của đường gạch chéo
 • Gõ số / Số càng cao nét càng đậm
 • Dimension line Extension: Cho khoảng nhô ra của đường kích thước so với đường gióng kích thước
 • Gõ số cho độ nhô ra
 • Flipped Dimension Line Extension: Cho khoảng nhô ra của đường kích thước khi mũi tên nằm trong hai đường gióng
 • Gõ số cho độ nhô ra
 • Witness Line Control: Cách khống chế đường gióng
 • Gap to Element: Cho khe hở giữa chân đường gióng và đối tượng được ghi
 • Witness Line Gap to Element: Gõ số cho giá trị khe hở
 • Fixed to Dimension Line: Cho độ dài cố định của đường gióng kích thước
 • Witness Line to Lenght: Gõ số cho giá trị độ dài đường gióng
 • Witness Line Extension: Cho giá trị nhô ra của đường gióng so với đường kích thước
 • Gõ số cho giá trị
 • Witness Line Tick Mark: Cho kiểu ký hiệu ở đầu đường gióng
 • Nhấn chọn kiểu
 • Centerline Symbol: Cho kiểu ký hiệu khi ghi kích thước tại tâm đường tròn, cung tròn
 • Nhấn chọn kiểu
 • Centerline Pattern: Cho kiểu ký hiệu mẫu tô khi ghi kích thước tại tâm đường tròn, cung tròn
 • Interior Tick Mark Display: Chọn kiểu hiển thị ký hiệu bên trong đường gióng
 • Nhấn chọn kiểu
 • Color: Chọn màu đường ghi kích thước và đường gióng kích thước
 • Nhấn chọn màu
 • Dimension Line Snap Distance: Cho giá trị khoảng cách giữa các đường kích thước theo phương thẳng đứng
 • Gõ giá trị
 • Nhóm Text: Nhóm biểu diễn chữ ghi kích thước
 • Widthfactor: Hệ số bề rộng của chữ cái
 • Underline: Chữ có gạch chân
 • Italic: Chữ nghiêng
 • Bold: in đậm
 • Text size: Cho giá trị cỡ chữ
 • Text offset: Cho khoảng cách từ chữ tới đường ghi kích thước
 • ​Read Convention: Quy ước cho việc ghi kích thước
 • Text Font: Chọn phông chữ cho text
 • Text Background: Chọn kiểu nền cho chữ
 • Opaque: Mờ đục
 • Transperent: Trong suốt
 • Unit format: Định dạng kiểu đơn vị cho kích thước
 • Alternate unit: Kích thước với đơn vị thay thế. Ví dụ bạn muốn diễn giải thêm 1 kích thước với kiểu đơn vị khác so với kiểu đơn vị của kích thước gốc thì bạn sẽ chọn mục này
 • None: Không có xuất hiện kích thước với đơn vị thay thế
 • Right: Có xuất hiện kích thước với đơn vị thay thế, ở vị trí bên phải kích thước gốc
 • Below: Có xuất hiện kích thước với đơn vị thay thế, ở vị trí bên dưới kích thước gốc
 • Alternate Unit format: Chọn kiểu định dạng đơn vị thay thế cho kích thước
 • Alternate Unit Prefix: Điền tiền tố mà bạn muốn xuất hiện trước kích thước với kiểu đơn vị thay thế
 • Alternate Unit suffix: Điền hậu tố mà bạn muốn xuất hiện sau kích thước với kiểu đơn vị thay thế
 • Text location: Vị trí của chữ ghi kích thước
 • Khi bạn thiết lập xong nhấn Ok để lưu kiểu TCVN lại

3. Thiết lập kiểu dim đo góc theo TCVN trong revit

 • Vào menu Annotate / Chọn Dimension / Chọn Angular Dimension Types
 • Hộp thoại hiện ra
 • Bạn nhấn Duplicate để tạo 1 kiểu mới và đặt tên là TCVN
 • Tiếp tục bạn chỉnh các thông số như mục dưới
 • Các thông số trong bảng này có ý nghĩa tương tự như kiểu ghi kích thước đo độ dài nên tôi không trình bày lại
 • Chỉ có lưu ý phần Units Format: định dạng đơn vị đo góc thiết lập như dưới:

4. Thiết lập kiểu dim cung tròn theo TCVN trong revit

 • Vào menu Annotate / Chọn Dimension / Chọn Radial Dimension Types
 • Hộp thoại hiện ra
 • Bạn nhấn Duplicate để tạo 1 kiểu mới và đặt tên là TCVN
 • Tiếp tục bạn chỉnh các thông số như mục dưới
 • Các thông số trong bảng này có ý nghĩa tương tự như kiểu ghi kích thước đo độ dài nên tôi không trình bày lại
 • Chỉ có lưu ý phần Center Marks: Có tích tức là có vẽ dấu tâm cung tròn, bỏ tích là không
 • Center Mark Size: Kích thước dấu tâm
 • Radius Symbol Location: Thêm ký hiệu đằng trước ( Before Value ) hay đằng sau ( After Value ) giá trị hay không có ký hiệu( None )
 • Radius Symbol Text: Cho giá trị ký hiệu

5. Cách ghi kích thước cho bản vẽ trong revit

 • Ghi kích thước theo phương bất kỳ trong phần mềm revit
 • Vào menu “Annotate” chọn kiểu ghi kích thước như dưới
 • Chọn phương án đặt đường kích thước tại dòng Option
 • Wall centerlines: Lấy tim tường làm mốc chuẩn
 • Wall faces: Lấy bề mặt tường làm mốc chuẩn
 • Center of core: Lấy tim của lõi tường làm mốc chuẩn
 • Faces of core: Lấy bề mặt của lõi làm mốc chuẩn
 • Kích chuột vào vị trí cần đo kích thước / Kích thước hiện ra
 • Nếu ghi 1 kích thước thì khi kích 2 cạnh xong nhấn chuột / rồi ấn ESC để thoát lệnh
 • Còn khi nhiều kích thước liên tục thì bạn kích chuột liên tiếp vào các cạnh cần ghi / kích chuột chọn điểm đặt / Chuỗi kích thước được tạo ra
 • Ghi kích thước thẳng đứng và nằm ngang trong phần mềm revit
 • Kích vào biểu tượng như dưới
 • Cách ghi kích thước giống như trên
 • Chỉ khác là chỉ ghi được kích thước theo phương thẳng đứng và nằm ngang chứ kh theo phương bất kỳ như trên
 • Và khi kích để ghi thì không kích được vào cạnh đối tượng màp hải kích vào điểm mút hoặc điểm giao của các đối tượng
 • Ghi kích thước góc cho bản vẽ trong phần mềm revit
 • Kích vào biểu tượng như dưới
 • Kích vào 2 cạnh của góc mà bạn muốn đo
 • Nhấn chuột chọn vị trí thích hợp
 • Kích thước đo góc được tạo ra
 • Ghi kích thước cung tròn cho bản vẽ trong phần mềm revit
 • Kích vào biểu tượng như dưới
 • Nhấn chọn đường tròn hoặc cung tròn
 • Kích thước hiện ra
 • Chọn điểm đặt
 • Ghi kích thước độ dài cung tròn cho bản vẽ trong phần mềm revit
 • Kích vào biểu tượng như dưới
 • Nhấn chọn đường tròn hoặc cung tròn
 • Kích thước hiện ra
 • Chọn điểm đặt

6. Thay đổi vị trí của chữ số kích thước trong revit

 • Kích vào biểu tượng như dưới
 • Nhấn vào điểm kiểm soát hình tròn bên dưới chữ kích thước
 • Và giữ chuột di text ra vị trị mới
 • Ta có chữ số kích thước được di chuyển tới vị trí mới như dưới