Xem thêm nhiều tin tức , thủ thuật và thư viện tại : https://blog.elsoft.vn 

Hay có thể xem tại đây : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/3ds-max