Thêm nhiều thư viện và thao tác với 3Dmax tại đây : https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung