Rất nhiều người phàn nàn về việc bị virus acad.lsp,

Nó làm cho máy tính của họ không pan bằng phím giữa được, zoom bằng phím giữa rất chậm, hatch chạy đâu mất, đối tượng được chọn không highlight.

Giải pháp được đưa ra để khắc phục:

– xóa hết các file acad.lsp trong máy đi, đặt các biến:

– zoomfactor về 60

– mbuttonpan về 1

– HIGHLIGHT về 1

– fillmode về on

 

Nhưng khổ nỗi làm việc trong công ty, mở file qua mạng LAN, mình xóa hết hôm nay, nhưng đến ngày mai thì lại bị lây từ máy khác trong mạng.

 

Không thể suốt ngày ngồi xóa acad.lsp và đặt lại thông số hệ thống được. CADViet Antivirus sẽ giúp bạn trong tình thế này.

 

Bạn hãy download file CVAV về (bằng cách click vào nút download) rồi làm theo hướng dẫn:

  • cvav_1_04.lsp

    lisp help

;; free lisp from cadviet.com
;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/9088-cadviet-antivirus/
; --------- Fix acad.lsp virus ---------
(setq removedcodelist (list
";; Silent load."
"(princ)"
"(load \"acadapp\")"
"(load \"ddcopy.lsp\")"
"(load\"acadiso\")"
;; v103
"(setq flagx t)"
;; v102
""
)
infectedcodematch (strcat
"(load \"acadapp\"),"
"(load \"ddcopy.lsp\"),"
"(load\"acadiso\"),"
;; v103
"(setq path (findfile "base.dcl\")),"
"(strcat c-acaddocpath \"acaddoc.lsp\")"
;; v103
)
restoresv (list (cons "cmdecho" 1)
(cons "zoomfactor" 60)
(cons "mbuttonpan" 1)
(cons "HIGHLIGHT" 1)
(cons "fillmode" 1)
)
restorecmd (list "plot" "u" "qsave"
"line" "quit" "trim"
"extend" "move" "xplode"
"xref" "xbind"
)
)
(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n****************************************")
(princ "\nCADViet AntiVirus v1.04 is starting ...")
(setq ifile 0)
(vl-load-com)
(setq support_path (findfile "base.dcl")
support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8))
nowdwg (getvar "dwgname")
wjqm (findfile nowdwg)
wjqm (if wjqm
wjqm
nowdwg
)
dwg_path (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))
acad_path (vl-filename-directory (findfile "acad.exe"))
removedlist (list (strcat acad_path "\\acaddoc.lsp")
;; v104
(strcat support_path "acadapp.lsp")
(strcat support_path "acadappp.lsp")
(strcat support_path "ddcopy.lsp")
(strcat support_path "acadapq.lsp")
;; v103
(strcat support_path "acaddoc.lsp")
;; v103
(strcat dwg_path "acad.lsp")
(strcat dwg_path "acaddoc.lsp")
;; v102
(strcat dwg_path "acaddoc.fas")
;; v102
(strcat dwg_path "acad.fas")
;; v102
(strcat dwg_path "acad.vlx")
;; v102
(strcat dwg_path "acadapq.lsp")
;; v103
)
fixedlist (list (strcat support_path "acad.mnl")
(strcat support_path "acad.lsp")
)
)
(defun fixvr (fn / content infected)
(if (setq ff (open fn "r"))
(progn (while (setq str (read-line ff))
(if (not (member str removedcodelist))
(setq content (append content (list str)))
(if (wcmatch str infectedcodematch)
(setq infected t)
)
)
)
(close ff)
(if infected
(progn (setq ff (open fn "w"))
(foreach str content (write-line str ff))
(close ff)
(princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!"))
(setq ifile (1+ ifile))
)
)
)
)
)
(foreach fn removedlist
(if (vl-file-delete fn)
(progn (princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!"))
(setq ifile (1+ ifile))
)
)
)
(foreach fn fixedlist (fixvr fn))
(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")
(if (= ifile 0)
(princ "\nNo infected files were found!")
(progn (setvar "cmdecho" 0)
(mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv)
(mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd)
(princ (strcat "\nTotal "
(itoa ifile)
" infected files were found and removed!"
)
)
(setvar "cmdecho" 1)
)
)
(princ "\n****************************************")
(princ "\n")
(princ "\n")
;;(defun c:cvav_1_04()(princ))(princ)

1. Phải chuột vào link rồi chọn save as về máy bạn.

2. Dùng lệnh appload: Tool > Load Application

3. Chọn mục content

4. Nhấn Add

5. Chọn đến file file CVAV.lsp

6. file file CVAV.lsp đã nằm trong danh sách khởi động, nhấn close để kết thúc

Bây giờ bạn đã được bảo vệ khỏi sự quấy nhiễu của acad.lsp, mỗi khi thấy không còn có acad.lsp nữa, bạn muốn gỡ CVAV ra khỏi autocad, chỉ đơn giản là remove CVAV.lsp ra khỏi mục content là được.

Hãy thử sử dụng và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

Lời khuyên: Hiên nay biến thể của virus này rất nhiều, rất nhiều trong số đó chưa được cập nhật vào trong CADViet Antivirus. Nếu bạn đã cài CADViet Antivirus vào máy thì máy bạn sẽ không bị nhiễm những biến thể thể này (cho dù CVAV chưa cập nhật). Vì vậy, tôi khuyên các bạn (nhất là các bạn không rành về IT) nên cài CADViet Antivirus vào máy tính của bạn vì CADViet Antivirus gần như không ảnh hưởng đến AutoCAD của bạn nhưng bạn sẽ tránh được các rắc rối do biến thể của virus gây nên.

Nguồn: Cadviet

Tham gia ngay khoa học để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về autocad: https://www.elsoft.vn/khoa-hoc/kien-truc-xay-dung/autocad