Gửi các bạn bảng tính toán kiểm tra xoắn cho dầm. Mọi người tham khảo
Link tải: Bảng tính xoắn cho dầm