Phần 2: Tạo Linetype chứa hình vẽ đặc biệt
Dạng đường phức tạp là dạng đường chứa các hình shape. Có nghĩa là chứa các đối tượng hình vẽ không phải dạng Text.

Bước 1: Vẽ đối tượng shape: Ví dụ vẽ một vòng tròn.
Bước 2: Tạo Shape:
Command: MKSHAPE / Spacebar
– Đặt tên cho file shape:

tao-duong-net-theo-y-muon.PNG

– Đặt tên shape:

tao-duong-net-theo-y-muon.PNG

– Enter resolution <128>: Enter để chọn chế độ mặc định, đây là độ phân giải cho đường nét, các bạn cứ để mặc định.
– Chọn điểm chèn (chọn tâm hình tròn ở trên)
– Chọn hình tròn ở trên
– Enter hoặc Spacebar để kết thúc quá trình tạo đối tượng shape.
Bước 3: Chèn shape để tạo dạng đường bạn muốn:
Commad: Shape / Spacebar
– Ngay lập tức CAD sẽ yêu cầu các bạn nhập tên shape cần gọi ra:

tao-duong-net-theo-y-muon.PNG

– Click chọn điển chèn bạn muốn
– Specify height <1.0000>: Bạn có muốn phóng to hay thu nhỏ đối tượng shape, nếu không muốn bạn Spacebar hoặc enter để qua bước
– Specify rotation angle <0>: Bạn có muốn quay đối tượng shape, nếu không muốn bạn Spacebar hoặc enter để kết thúc quá trình gọi và chèn đối tượng shape.
Đây ví dụ như mình gọi và chèn shape vào vị trí như ảnh này chẳng hạn:

tao-duong-net-theo-y-muon.PNG

Bước 4: Các bạn lặp lại bước 2 và bước 3 trong P1 để tạo ra dạng đường mong muốn nhé!

Video hướng dẫn đây:

Nguồn Meocad.vn