autolisp autocad
1. Sao chép các đối tượng đã chọn vào tất cả các LAYOUTS.
2. Xóa khối đã chọn khỏi tất cả các LAYOUTS.
3. Xóa các đối tượng từ vị trí đã chọn cho tất cả LAYOUTS.
4. Thay đổi tên cho tất cả đối tượng trong tất cả LAYOUTS.
5. Tìm và Thay thế tên LAYOUT.

Nguồn: thuvienxaydungblog