1. Lệnh LAYISO
Lệnh LAYISO cho phép bạn chỉ bật riêng các đối tượng thuộc một hoặc nhiều lớp layer nào đó

Cách sử dụng lệnh này cũng rất đơn giản. Với CAD đời cao:
Commad: LAYISO / Spacebar (Enter) / S / Off / Off / Pick chọn đối tượng chứa lớp layer bạn muốn hiển thị / Spacebar (Enter)

Đối với CAD đời thấp:
Commad: LAYISO / Spacebar (Enter) / Pick chọn đối tượng chứa lớp layer bạn muốn hiển thị / Spacebar (Enter)

2. Lệnh LAYOFF
Lệnh LAYOFF cho phép bạn tắt các lớp layer bạn chọn
Commad: LAYOFF / Spacebar (Enter) / Pick chọn hoặc quét chọn các layer bạn muốn tắt đi / Spacebar (Enter)

3. Lệnh LAYON
Để bật lại các lớp layer vừa tắt đi các bạn chỉ cần dùng lệnh LAYON
Commad: LAYON / Spacebar (Enter)

lenh-layiso-trong-cad.JPG

Video hướng dẫn thao tác: