Chia sẽ cho moi nguoi lưu về sưu tập Gồm 6 thư mục.

 VRV OU VRV OU(2) VRV IU VRV IU (2) VRV Ventilation VRV Accessories 

Thêm nhiều thư viện khác của Revit sẽ được chia sẽ tại đây: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/revit