• Step 1: Desk library in Revit

    Making book desk library in Revit

 

  • Step 2: Making book desk library in Revit

Tutorial by Vaibhavee Trivedi

Thêm các thủ thuật khác với Revit tại: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/revit