Một chức năng vô cùng mạnh mẽ trong Revit đó là “Các thông số của một đối tượng trong Revit đều được quản lý bởi tham số, các tham số này nếu là rời rác thì cũng ta có thể lập một bảng bằng Excel rồi để phần mềm tự động rò tìm ttheo một số thông số ban đâu”.

Ví dụ thế này: các bạn để ý khi mình đặt Fitting Piping cho Piping, các bạn chỉ việc kích hoạt lệnh nhưng không cần chọn Size choFitting Piping, rồi kích nên đầu Piping muốn đặt, mỗi lần kích một Fitting Piping được đặt với kích thức tự đồng được phát sinh phù hợp với size của Piping.

Tôi có thể giải thích qua cách làm việc của nó: khi Create Family (Fitting Piping) tác giả đã dùng hàm text_lookup_table để tự động dò ác thông số của Fitting Piping từ một bảng tạo trên file .CSV (tạo bằng Excel), hàm này làm việc giông hết hàm Vlookup trong Excel vậy, nó có một cột ND chứa dải size cảu Piping và các cột chứa tham số khác cần tìm của Fitting Piping. Thông số đầu vào là kích thước danh nghĩa của Piping – ND, khi kích để đặt Fitting Piping, Revit đọc kích thước danh nghĩa của Piping – ND, rồi ra lệnh cho hàm text_lookup_table rò trong cột DN, khi tìm thấy giái trị True thì dóng sang ngang đọc các thống số muốn tìm.

Khảo sát kỹ hơn:

=text_lookup_table(Tên bảng muốn tìm,cột muốn tìm,Giá trị mặc định,Giá trị tìm kiếm thứ 1,Giá trị tìm kiếm thứ 2,Giá trị tìm kiếm thứ 3, ….,Giá trị tìm kiếm thứ n)

Cấu trúc file .csv: ví dụ file FileBangMuonTim.csv như bảng:[FONT=&quot]

[/FONT]

Note: file “FileBangMuonTim.csv” luôn phải lằm trong thư mục “Lookup Tables”, mà thư mục này được quy định bởi file “C:\Program Files\Autodesk Revit MEP 2010\Program\Revit.ini”

Ví du: “LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RME 2010\LookupTables”

Có một biến text trong Family, ví dụ là Lookup Table Name. Thì ta gán: Lookup Table Name = FileBangMuonTim.csv

TH1: chỉ có duy nhất một “Giá trị tìm kiếm” và muốn truy xuất giá trị ở cột CV2
Biến muốn tìm là DN
VT = text_lookup_table(Lookup Table Name,CV2,9,DN)
Khi này hàm sẽ tìm giá trị của biến DN trong cột GTTK1, nếu thấy thì róng sang cột CV2 để lấy giá trị trả về (Giả sử DN = 8, thì VT = 54), nếu giá trị cuả DN không tìm thấy trong cột GTTK1, thì VT = 9 (bằng giá trị mặc định).
TH2: có 2 giá trị muốn tìm là DN1 và DN2, và muốn truy xuất giá trị ở cột CV1
VT text_lookup_table(Lookup Table Name,CV1,99,DN1,DN2)
Khi này hàm sẽ tìm giá trị của biến DN1 trong cột GTTK1, tìm giá trị của biến DN2 trong cột GTTK2, nếu thỏa cả 2 điều kiện thì róng sang cột CV1 để lấy giá trị trả về (Giả sử DN1 = 5, DN2 = 6thì VT = 12), nếu ít nhất 1 trong hai giá trị cuả DN1 không tìm thấy trong cột GTTK1, tìm giá trị của biến DN2 không tìm thấy trong cột GTTK2, thì VT = 99 (bằng giá trị mặc định).
TH…: Theo như quy luật giới thiệu trên TH2.

Chúc các bạn thành công.

Thêm nhiều tin tức và bài học về Revit tại đây: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/revit