là tài liệu giới hạn trong việc giải các bài toán trong giới hạn đàn hồi tuyến tính (Linear). (Lý thuyết đàn hồi tuyến tính được xây dựng trên cơ sở giả thiết biến dạng nhỏ, lý thuyết đàn hồi phi tuyến dựa trên giả thuyết biến dạng lớn). Các ví dụ và lý thuyết tính toán cung cấp cho phiên bản Etabs 8.54.

 

Link Download:

Tra cứu thêm về phần mềm Etabs: https://www.elsoft.vn/kien-truc-xay-dung/etabs